EU
Малко Търново
Царево
Bulgaria
Leader
ПРСР

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Проектът се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-199/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони, с одобрен бюджет на стойност: 48 895,75 лева

Новини