ПРСР 2014-2020
Мярка Подмярка Документ
Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване
Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения Подмярка 1.1 Сваляне
Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Подмярка 1.2 Сваляне
Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства Подмярка 1.3 Сваляне
Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството
Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги Подмярка 2.1 Сваляне
Подмярка 2.3. Помощ за обучение на консултанти Подмярка 2.3 Сваляне
Мярка 4 Инвестиции в материални активи
Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства Подмярка 4.1 Сваляне
Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти Подмярка 4.2 Сваляне
Подмярка 4.3. Инвестиции в инфраструктура Подмярка 4.3 Сваляне
Подмярка 4.4. Непроизводствени инвестиции Подмярка 4.4 Сваляне
Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия
Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители Подмярка 6.1 Сваляне
Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности Подмярка 6.2 Сваляне
Подмярка 6.3. Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства Подмярка 6.3 Сваляне
Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности Подмярка 6.4 Сваляне
Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително Подмярка 7.2 Сваляне
Подмярка 7.3 "Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство" Подмярка 7.3 Сваляне
Подмярка 7.4 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура" Подмярка 7.4 Сваляне
Подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" Подмярка 7.5 Сваляне
Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспект" Подмярка 7.6 Сваляне
Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите
Подмярка 8.1 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспект" Подмярка 8.1 Сваляне
Подмярка 8.2 "Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка" Подмярка 8.2 Сваляне
Подмярка 8.5 "Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" Подмярка 8.5 Сваляне
Подмярка 8.6 "Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми" Подмярка 8.6 Сваляне
Подмярка 8.7 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" Подмярка 8.7 Сваляне
Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите Мярка 9 Сваляне
Мярка 10 Агроекология и климат Мярка 10 Сваляне
Подмярка 10.1 Плащания за ангажименти, свързани с агроекологията и климата Подмярка 10.1 Сваляне
Подмярка 10.2 Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство Подмярка 10.2 Сваляне
Мярка 11 “Биологично земеделие”
Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП Подмярка 11.1 Сваляне
Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие на ха ИЗП Подмярка 11.2 Сваляне
Мярка 12 “Плащания по натура 2000 и Рамковата директива за водите”
Подмярка 12.1 “Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000” Подмярка 12.1 Сваляне
Подмярка 12.2 “Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000” Подмярка 12.2 Сваляне
Подмярка 12.3 “Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление” Подмярка 12.3 Сваляне
Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения
Подмярка 13.1 “Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони” Подмярка 13.1 Сваляне
Подмярка 13.2 “Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения” Подмярка 13.2 Сваляне
Мярка 14 Хуманно отношение към животните Мярка 14 Сваляне
Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
Подмярка 15.1 “Плащания за горски екологични ангажименти” Подмярка 15.1 Сваляне
Подмярка 15.2 “Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси” Подмярка 15.2 Сваляне
Мярка 16 Сътрудничество
Подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост” Подмярка 16.1 Сваляне
Подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с ра…” Подмярка 16.4 Сваляне
Мярка 19 Лидер
Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” Подмярка 19.1 Сваляне
Подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” Подмярка 19.2 Сваляне
Подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие” Подмярка 19.3 Сваляне
Подмярка 19.4 “Популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” Подмярка 19.4 Сваляне