МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“ ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнителен директор на „МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“

МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“ ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнителен директор на „МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“

І. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование - най-малко степен „бакалавър“ – удостоверява се с копие от диплома за завършено висше образование;

2. Професионален стаж най-малко 5 /пет/ г. – удостоверява се с копие от трудова и/или осигурителна книжка или копие от договор/и;

3. Наличие на управленски опит – най-малко 2 /две/ години – наличието на опит се посочва в автобиографията на кандидата. Кандидатите, предоставили документи, установяващи управленския им опит като договори, референции и други, ще се ползват с предимство;

4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори - наличието на опит се посочва в автобиографията на кандидата - описват се проектите, в реализацията на които е участвало лицето, както и неговата позиция. Кандидатите, предоставили документи, установяващи опита им като договори, референции и други, ще се ползват с предимство.

5. Добро познаване на спецификата и социално-икономическите условия на територията на община Царево и община Малко Търново;

6. Добро познаване на Програма за развитие на селските райони и нормативната база, свързана с прилагането на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие;

7. Да има добра компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet;

8. Владеенето на английски език – писмено и говоримо – е предимство;

9. Да има познания за водене на документацията, свързана с управлението на проектите;

10. Опит в подготовката и работата със стратегически документи, свързани с местното и регионално развитие;

11. Да е комуникативен/а, предприемчив/а и дипломатичен/на;


Основни отговорности, присъщи на длъжността:

1. Отговаря за точното, навременно, висококачествено и професионално изпълнение на възложените му задължения за потенциални бенефициенти.

2. Отговаря за поддържане на позитивна и акуратна комуникация със всички органи на „МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“, МЗХ, Областната РА, ДФЗ-РА, както и със заинтересовани страни: потенциални бенефициенти, бенефициенти, партньори, и изпълнители.

3. Отговаря за правилното използване на проектната документация.

4. Отговаря за спазването на вътрешните политики, процедури и правила на сдружението.

5. Осъществяване на организационно-управленски връзки и взаимоотношения

6. Изпълнителният Директор е пряко подчинен на Председателя на УС.

7. Изпълнителният Директор има подчинени – експерт/и по прилагане на стратегията, счетоводител, асистент, външни експерти.


Необходимите документи за участие в конкурса:

– Писмено заявление в свободна форма

– Автобиография – европейски формат;

– Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;

– Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

– Референции, ако има издадени такива;


Кандидатите представят изискваните документи за длъжността, за която кандидатстват в запечатан непрозрачен плик с отбелязано името на получателя „МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО” и надпис „За процедурата по подбор на изпълнителен директор на МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО”, информация за кандидата – адрес и телефон, както и наименованието на длъжността, за която се кандидатства на адрес гр. Царево, ул. „Нептун“ № 1 лично, с куриер или по пощата.

За документи, изпратени по пощата важи датата на получаването им на мястото за набиране на документи, а не датата на пощенското клеймо.

Краен срок за представяне на документите – 16:00 ч. на 13.05.2016 г.


Забележка: С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор, в случай на одобрение на проект по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на МИГ Царево-Малко Търново.

Подборът ще се извърши на база представените документи.

Само кандидати, чиито документи са одобрени и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати и поканени на събеседването.

Разглеждането на документите ще се проведе на 16.05.2016 г., от 17.00 ч.

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО– www.mig-carevo.com

За повече информация: 0590 5 50 10

Още новини