Реализация на Стратегия за местно развитие на МИГ Царево-Малко Търново

Реализация на Стратегия за местно развитие на МИГ Царево-Малко Търново

В рамките на шест месеца се проведе кампания от информационни срещи в гр. Царево и гр. Малко Търново, относно възможностите, които предлага подходът ВОМР (Водено от общностите местно развитие) чрез Стратегията за местно развитие.
Целта е да се популяризира подхода ВОМР и да се разяснят правилата, по които се изготви стратегията за местно развитие. Участниците получиха информация относно мерките и дейностите по отделните оперативни програми, които са включени за финансиране в стратегията за местно развитие. Последващото изпълнение на Стратегията е от изключително важно значение за развитието на общините Царево и Малко Търново през настоящия програмен период.

Кметовете на двете общини, представители на основни заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на МИГ Царево-Малко Търново, членове на Управителния съвет и Общото събрание на МИГ- Царево-Малко Търново, координаторите по проекта и външни експерти, имащи отношение към подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, както и над 50 представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор взеха участие в информационната кампания, които се проведе на територията на двете общини и обхвана всички населени места. Целта на информационните срещи бе, заинтересованите страни и потенциалните бенефициенти да допринесат със своите идеи и проектни намерения за идентифициране на дейностите с най-голям потенциал за изпълнение.

Информационната кампания протече при засилен интерес от местното население, в конструктивна и ползотворна обстановка. Участниците се обединиха около споделени цели и общи идеи за развитие, които са включени в Стратегията за местно развитие. След успешно проведените информационни и работни срещи, резултата е – Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Царево-Малко Търново е готова. Получи съгласуване от Министерство на околната среда и водите, становище от РИОСВ- гр. Бургас и е входирана за одобрение в Министерство на земеделието и храните.

Проектът се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-199/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Още новини