Съобщение за свикване на Общо събрание

Съобщение за свикване на Общо събрание

Съобщение за свикване на Общо събрание със следния дневен ред:

на основание Член 23 от Устава на СНЦ МИГ Царево Малко Търново, УС свиква Общо събрание на Сдружението на 27.05.2016 година при дневен ред:

1.Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група” Царево Малко Търново;

2.Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група” Царево Малко Търново по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Още новини