Съобщение за свикване на Общо събрание

Дневен ред:


на основание Член 23 от Устава на СНЦ МИГ Царево Малко Търново, УС свиква Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 година при дневен ред:


1. Представяне, обсъждане и вземане на решение за изменение и допълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група” Царево Малко Търново, с цел постигане съответствие с публикуваните Насоки по чл. 24 от ПМС 161 за Прием 2017 година.

2. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група” Царево Малко Търново“ по приема през 2017 гадина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Още новини