Стартира подготовката на нова стратегия за местно развитие на МИГ Царево – Малко Търново


Община Царево подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Община Царево и Малко Търново са дали пълната си подкрепа за подготвителни дейности, насочени към създаване на МИГ и изграждане на капацитет за качествено разработване на многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие. През периода на изпълнение на дейностите по проекта по подготвителната подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР за периода 2014-2020 г. следва да се извърши регистрацията на новото Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, представляващо публично-частно партньорство.

По проектът по подготвителната мярка 19.1 от ПРСР 2014-2020г. ще бъдат финансирани подготвителни дейности по прилагане на подхода ЛИДЕР, като общ подход за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Като резултат от тези дейности местната общност в двете общини ще разработи и приеме Стратегия за местно развитие за програмния период 2014 – 2020 г.. Освен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по стратегията ще може да се финансират проекти със средства и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез:

Основните целеви групи и заинтересовани страни, които МИГ Царево-Малко Търново цели да насърчи и мотивира да се включат в дейностите са: земеделски производители; микро, малки и средни предприятия; представители на местната власт; социални партньори; нестопански организации; местни институции от системата на образованието и културата; жени, младежи и уязвими групи от населението. При реализиране на проекта ще заложим на активното гражданско участие, при което жителите на територията ще имат възможност да участват във всички етапи от подготовката и разработването на новата стратегия за местно развитие от формулиране на проблеми и потребности до идентифициране на целите и приоритетите в Стратегията за местно развитие. Широката информационна кампания и процеса на планиране/ програмиране чрез съгласуване и консултации със заинтересованите страни в най-голяма степен това ще отговори на същностната характеристика на Подхода ЛИДЕР „отдолу-нагоре”. Новата стратегия, която ще бъде разработена по проекта, трябва да надгради капацитета за интегрирано териториално развитие, да разшири добавената стойност на Подхода ЛИДЕР, както и да увеличи ползите за местната общност в община Царево и община Малко Търново.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности, които допринасят за постигане целите на мярката:

Проекта ще се изпълнява до 31.06.2016г. и обхваща следните дейности:

Крайната цел на проекта е изготвяне на Стратегия за местно развитие, като за нейната подготовка ще бъдат проведени множество информационни срещи, консултации със заинтересовани страни и обществени обсъждания.

Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 48 895.75 лв.